ko có chỉ số đâu b ơi, trên pesstatsdatabase chưa có munir đâu b